Ode
HOEVEEL HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT KAN ER OPGEWEKT WORDEN BINNEN BELGIË? DYNAMISCHE ENERGIEATLAS

HOEVEEL HERNIEUWBARE ELEKTRICITEIT KAN ER OPGEWEKT WORDEN BINNEN BELGIË? DYNAMISCHE ENERGIEATLAS

23 december 2021

EnergyVille/VITO heeft het technisch potentieel voor de opwekking van hernieuwbare energie uit fotovoltaïsche zonnepanelen op daken en onshore windinstallaties in België geraamd op 118 GW. De raming is gebaseerd op een ruimtelijke expliciete benadering om rekening te houden met het dakoppervlak en het ruimtebeslag van gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking in een land waar ruimte schaars is. Daartoe wordt voortgebouwd op recente samenwerkingen met lokale en regionale overheden en hun beleidskaders en ambities.

In samenwerking met Imec en het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) brengt EnergyVille/VITO in kaart hoe de huidige beschikbaarheid van wind- en zonnestraling verdeeld is over België, en waar en hoeveel potentiële hernieuwbare wind- en zonne-energieopwekking (technisch) haalbaar is in België. De kracht van de gebruikte methode is dat (i) het uurlijkse hernieuwbare opwekkingsprofielen berekent met hoge ruimtelijke resolutie en (ii) dat het een ruimtelijke optimalisatie bevat die een optimale lokalisatie van wind en PV over België mogelijk maakt.  De hoge geografische en temporele resolutie van de afgeleide dataset dient als waardevolle input voor langetermijnmodellen van het energiesysteem, de netcapaciteit en de markt.

Lees meer