Ode
Uitrol hernieuwbare energie moet 6 keer sneller om Klimaatakkoord van Parijs te respecteren

Uitrol hernieuwbare energie moet 6 keer sneller om Klimaatakkoord van Parijs te respecteren

29 juni 2018

In haar laatste studie, bekijkt het Internationaal Hernieuwbare Energie Agentschap (IRENA) de wereldwijde broeikasgasemissies met het oog op het Klimaatakkoord van Parijs. Hieruit blijkt dat het, mits een ambitieuzer beleid, mogelijk is om de temperatuurstijging onder de 2°C te houden en dat dit bovendien socio-economisch en ecologisch verantwoord is. Het huidig beleid is echter ontoereikend, de energietransitie moet wereldwijd in een versnelling geraken om het overblijvend CO2 budget niet te snel op te gebruiken. Hernieuwbare energie en energie efficiëntie in combinatie met elektrificatie kunnen voor 90% van de CO2-emissies reducties zorgen. De studie stelt dat een aandeel van 66% hernieuwbare energie tegen 2050 toereikend is (mits de nodige energiebesparingen), de rest wordt dus ingevuld door fossiel brandstoffen (gas) en andere niet duurzame energiebronnen. Zelf met het voorgesteld alternatief beleid zal het koolstofbudget na 2050 overschreden worden. De studie zou dus een totale uitfasering van de CO2-emissies moeten bekijken rekening houdend met het resterend koolstofbudget. Er is dus des temeer dringend actie nodig, ook om onnodige investeringen in fossiele technologieën te vermijden (stranded assets). De studie benadrukt ook de socio-economische voordelen van een versneld beleid inzake hernieuwbare energie, deze overtreffen de kosten van de transitie. De gezondheids- en milieukosten dalen en wereldwijd zouden er 40 miljoen jobs zijn i.v.m. hernieuwbare energie en energie efficiëntie.

Link naar de studie