Nieuwsbrief

Nieuwsbrief
  1. Ongeldige invoer
  2. Ongeldige invoer
  3. Ongeldige invoer
  4. Beveiligingscode Ongeldige invoer

 

 

WNVL logo VL 143x80 dpi zondertekst

ODE header nieuw

Zonnekaart stimulans voor groei PV

maandag, 20 maart 2017 11:09

Zonnekaart stimulans voor groei PV

De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) en Fedelec verwelkomen de Zonnekaart die minister Tommelein vandaag lanceerde. Het is een tool die drempelverlagend kan werken. Al blijft de expertise van een professioneel installateur nog altijd onvervangbaar.

Voor elk van de 2,5 miljoen daken in Vlaanderen brengt de zonnekaart het potentieel voor zonnepanelen in kaart. Een toegankelijke online toepassing kan meer mensen stimuleren om zonnepanelen te installeren. Bram Claeys, Algemeen Directeur van ODE: “De zonnekaart kan drempelverlagend werken omdat die op een eenvoudige manier een indicatie geeft over het rendement van een PV installatie”. ODE en Fedelec verwelkomen dergelijke positieve maatregelen voor zonnepanelen die de marktgroei doen stijgen en ons dichter brengen bij het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Tegelijk benadrukken de federaties dat de expertise van een professionele installateur onmisbaar is om de geschiktheid van het dak en potentiële opbrengst voor PV te bepalen. De zonnekaart baseert zich op meetopnames van 2013 tot 2015en kan een eerste aanwijzing geven over de geschiktheid van het dak. Kris Van Dingenen onderlijnt dan ook: “Voor een nauwkeurige en correcte beoordeling moet een professionele installateur ter plaatse komen die alle factoren in rekening brengt”.

Vandaag beperkt de terugdraaiende teller de dimensionering van PV systemen op het lokale verbruik. Iemand heeft er immers geen baat bij een groter PV systeem te installeren dan nodig voor het eigen verbruik. Als daardoor dakoppervlak onbenut blijft, is dat eigenlijk een verspilling van dakoppervlak. Eens de digitale meters uitgerold en een slim elektriciteitstarief van kracht is, kan de zonnekaart een handig hulpmiddel zijn om de geschikte dakoppervlaktes maximaal te benutten.

De organisaties dringen er bij de minister op aan om nu ook snel werk te maken van de andere aangekondigde acties uit het zonneplan. Het wegwerken van drempels voor zonnedelen en extra inspanningen om PV-installaties bij bedrijven te stimuleren zijn noodzakelijk om de ambitieuze PV doelstellingen te bereiken.

De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) en Fedelec zien de gefaseerde uitrol van de slimme digitale meter als een kans voor eigenaars van zonnepanelen of warmtepompen. De digitale meter kan het mogelijk maken om op het net geïnjecteerde zonnestroom beter te valoriseren en zo ook geschikte dakoppervlaktes maximaal te benutten. Warmtepompen kunnen dan weer hun diensten aanbieden om elektriciteitspieken af te vlakken door tijdelijk aan een lager vermogen te werken of zelfs uit te schakelen. Dit kan zonder comfortverlies door eerder opgeslagen warmte uit een buffervat te halen.

De federaties ODE en Fedelec drongen aan op garanties dat de rendabiliteit die zonne-energie installaties halen uit het systeem van de terugdraaiende teller gegarandeerd blijft. De regering heeft hier gevolg aan gegeven door de compensatie door de terugdraaiende teller te garanderen voor 15 jaar. Nieuwe installaties met een digitale meter zullen een gelijkwaardige compensatie krijgen. De beslissing van de Vlaamse regering bewaakt op die manier de rechten van de eigenaars van zonnepanelen en creëert tegelijk kansen voor batterijopslag.

Bram Claeys, Algemeen Directeur van ODE concludeert dan ook: “Zonnepanelen installeren blijft op basis van deze beslissing een verstandige investering. Wij zien hier een gezonde basis voor blijvende gestage groei van de sector.” Hij vraagt minister Tommelein verder om de invoering van de slimme meter te koppelen aan een nieuw toekomstgericht elektriciteitstarief, dat eigenaars van zonnepanelen correct vergoedt voor elektriciteit, flexibiliteit en diensten aan de netbeheerder.

De terugdraaiende teller zorgt vandaag dat kleine zonne-energie (PV) installaties zonder bijkomende subsidies rendabel zijn. De slimme meter invoeren is een logische stap naar een toekomstgericht energiesysteem. ODE en Fedelec dringen daarbij wel aan op een gefaseerde uitrol, van een eenvoudige digitale meter zodat de kosten voor de consument onder controle kunnen blijven.

Kris Van Dingenen, adjunct-directeur van Fedelec: “Het ligt voor de hand om de uitrol van de slimme meters te starten bij bepaalde specifieke doelgroepen, zoals gezinnen met zonnepanelen, batterijopslag, warmtepompen of elektrische voertuigen. Stuurbare elektrische verbruikers zijn immers cruciaal in het toekomstige energienet.”

Vandaag beperkt de terugdraaiende teller de dimensionering van PV systemen op het lokale verbruik. Iemand heeft er immers geen baat bij een groter PV systeem te installeren dan nodig voor het eigen verbruik. Als daardoor dakoppervlak onbenut blijft, is dat eigenlijk een verspilling van dakoppervlak. Een slim tarief dat ook het delen van extra zonnestroom met buren mogelijk maakt kan dit euvel verhelpen. Dit brengt zonne-energie bovendien binnen bereik van gezinnen zonder geschikt dak of met beperktere financiële middelen.

In 2016 leveren 52 nieuwe windturbines groene stroom aan het net in Vlaanderen , samen goed voor 133 MW. Het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie bedraagt nu 922 MW, t.o.v. 808 MW eind 2015. Daarnaast is er nog 143 MW in aanbouw. Opvallend is dat 92 % van de nieuwe projecten in 2016 op haven- en industrieterreinen werden gerealiseerd. En nog markanter is dat West-Vlaanderen als meest windrijke provincie met slechts vijf nieuwe turbines zwaar achterop hinkt.

In 2016 werden 23 van de 25 nieuwe windparken op haven- en industriegronden gebouwd. Dit geeft aan dat vele bedrijven de noodzaak van windenergie voor hun stroomvoorziening inzien. “Het is een goede zaak dat windturbines ook dicht bij de consumenten worden gerealiseerd”, zegt VWEA directeur Bart Bode. “Dit geeft immers kansen op vraagsturing en opslag, wat voor de bedrijven een bijkomende economische bonus kan betekenen.”

Bij de 143 MW die reeds in aanbouw is (maar nog niet aangesloten op het net) zien we een meer gemengd beeld. Naast de verdere ontwikkeling in haven- en industriegebieden, worden ook windturbines gebouwd langs autowegen en kanalen, om zo aan te sluiten bij bestaande lijninfrastructuur.

Opvallend is dat de verdere ontwikkeling in de meest windrijke provincie West-Vlaanderen achterop hinkt. In 2016 kwamen er slechts 5 windturbines bij. “Twee daarvan zijn dan nog ter vervanging van oude, kleinere turbines” stelt Bart Bode vast. Bij de windturbines in aanbouw valt er geen enkele te noteren in de kustprovincie. Er moet snel een oplossing komen voor de onnodige beperkingen die door de radars van Koksijde, Oostende en Jabbeke worden opgelegd. “Ook de haven van Zeebrugge moet dringend een ambitieus windbeleid uittekenen”, vindt VWEA. Dit ligt trouwens in lijn met wat de Vlaamse regering uittekent in haar conceptnota Windkracht 2020.

Ondanks de goede intenties van dit initiatief van de Vlaamse regering, vreest VWEA dat er op een sluipende wijze bijkomende hindernissen voor het plaatsen van nieuwe windparken worden gecreëerd. “Wij willen rekening houden met b.v. natuureisen, maar deze moeten redelijk blijven. Daarom is het belangrijk dat hindernissen effectief worden weggewerkt en geen bijkomende obstakels worden geschapen”, zegt Bart Bode.

figuur 1 persbericht VWEA 281216

figuur 2 persbericht VWEA 281216

Brussel, 16 december 2016 – De Vlaamse Windenergie Associatie VWEA verwelkomt het initiatief rond windenergie dat vandaag door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Dit initiatief bevat kansen om de doelstellingen 2020 te halen en ambitieus naar de toekomst te kijken. Tegelijk waarschuwt de windenergiesector voor bijkomende belemmeringen, die via sluipende besluitvorming nieuwe voorwaarden opleggen voor windparken.
VWEA verwelkomt het initiatief van de Vlaamse regering om werk te maken van windenergie in Vlaanderen. “Wij zijn vragende partij om een ambitieus windplan in Vlaanderen mee uit te werken en onze expertise daarbij volop te valoriseren”, stelt VWEA directeur Bart Bode. Windenergie zorgt in Vlaanderen mee voor schone, lokaal opgewekte energie en voor bijkomende jobcreatie.

In de conceptnota Windkracht 2020 wil de Vlaamse regering lokale besturen ook responsabiliseren bij het halen van de winddoelstellingen. VWEA vindt het een goede zaak dat provincies en gemeenten aangezet worden om hun verantwoordelijkheid te nemen. De sector vraagt echter erover te waken dat dit niet leidt tot bijkomende eisen van de lokale besturen. “Provinciale planningsinitiatieven zorgden tot nu toe enkel voor vertraging en versnippering en dat moet absoluut vermeden worden”, stelt VWEA. Bovendien moeten de provinciale verdeling van deze doelstellingen binnen een strak tijdskader vastgelegd worden, om een herhaling van jarenlange discussies, zoals bij de lastenverdeling in België, te vermijden.

Tegelijk stelt de sector vast, dat ondanks de goede wil van de Vlaamse regering, er op een sluipende wijze bijkomende hindernissen voor het plaatsen van windparken worden gecreëerd. “Wij willen rekening houden met natuureisen, maar deze moeten redelijk blijven. Daarom is het belangrijk dat binnen dit initiatief hindernissen effectief worden weggewerkt en geen bijkomende obstakels worden geschapen”, zegt Bart Bode.

VWEA kijkt ernaar uit om betrokken te worden bij de verdere uitwerking van de conceptnota en biedt zijn expertise aan om op de diverse terreinen met de betrokken instanties te werken aan snelle oplossingen. Daarbij moeten in eerste instantie de reeds gemelde knelpunten aangepakt worden alvorens nieuwe initiatieven op te starten.

Slimme meter moet beter zijn voor zonnepanelen

donderdag, 08 december 2016 10:11

De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) en Fedelec zijn voor de gefaseerde vervanging van de terugdraaiende door een slimme meter bij eigenaars van zonnepanelen. Die kan het mogelijk maken om de op het net geïnjecteerde zonnestroom beter te valoriseren en zo ook geschikte dakoppervlaktes maximaal te benutten. Dit zal ook het vandaag geldende “prosumententarief” voor zonnepanelen overbodig maken, waardoor de eindsom voor de zonneconsument positief blijft.

De terugdraaiende teller zorgt vandaag dat kleine zonne-energie (PV) installaties zonder bijkomende subsidies rendabel zijn. De slimme meter invoeren is een logische stap naar een toekomstgericht energiesysteem. Bram Claeys, algemeen directeur van ODE: “Wij vragen minister Tommelein om de invoering van de slimme meter te koppelen aan een nieuw toekomstgericht elektriciteitstarief, dat eigenaars van zonnepanelen correct vergoedt voor elektriciteit, flexibiliteit en diensten aan de netbeheerder.”

Kris Van Dingenen, adjunct-directeur van Fedelec: “Het ligt voor de hand om de uitrol van de slimme meters te starten bij bepaalde specifieke doelgroepen, zoals gezinnen met zonnepanelen, warmtepompen of elektrische voertuigen. Stuurbare elektrische verbruikers zijn immers cruciaal in het toekomstige energienet.”

Vandaag beperkt de terugdraaiende teller de dimensionering van PV systemen op het lokale verbruik. Iemand heeft er immers geen baat bij een groter PV systeem te installeren dan nodig voor het eigen verbruik. Als daardoor dakoppervlak onbenut blijft, is dat eigenlijk een verspilling van dakoppervlak. Een slim tarief dat ook het delen van extra zonnestroom met buren mogelijk maakt kan dit euvel verhelpen.

Parallel aan de discussie over de slimme meter bestudeert de Vlaamse regulator de VREG de invoering van een nieuw distributietarief. De eerste ontwerpen waren alles behalve toekomstgericht. ODE en Fedelec drongen er bij de VREG op aan een intelligent tarief te ontwerpen en dit te koppelen aan de invoering van de slimme meter. Het heeft geen zin die gesprekken los van elkaar te voeren. Een slimme meter zonder een slim energiesysteem is een domme meter.

Het eenvoudigweg afschaffen van de terugdraaiende teller zou een stap terug zijn. Vandaag is de Vlaamse PV markt uit het dal aan het kruipen, en we hebben juist meer zonnestroom nodig om de Vlaamse hernieuwbare energiedoelstellingen te halen.

Over ODE:

ODE, de Organisatie Duurzame Energie is de sectororganisatie voor duurzame energie in Vlaanderen. ODE brengt meer dan 200 bedrijven, kenniscentra, universiteiten en organisaties samen in technologieplatformen en werkgroepen, om kennis uit te wisselen en aan belangenbehartiging te doen. ODE is de belangrijkste stakeholder inzake hernieuwbare energie voor de betrokken overheden.

www.ode.be

Over Fedelec:

Fedelec is sinds jaren de meest representatieve beroepsfederatie voor elektrotechnische ondernemers in heel België. Fedelec verenigt nu ongeveer 1.500 ondernemingen: zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen, actief op alle gebieden van de installatietechniek. De werking berust op een sterke nationale structuur, 13 lokale afdelingen, Sectorcomités, Werkgroepen en een geïntegreerde samenwerking met de koepelorganisatie Confederatie Bouw (nationaal, regionaal en lokaal).

www.fedelec.be

Brussel, 22 november 2016 – De Vlaamse Windenergie Associatie VWEA verwelkomt de resultaten van het nieuwe onderzoek door VEA, dat het draagvlak voor windenergie in Vlaanderen bevestigt. De VWEA leden leveren zelf, ter bevordering van het lokale draagvlak, heel wat inspanningen inzake correcte informatie voor omwonenden en bieden ook diverse vormen van participatie aan.

Windenergie is één van de belangrijkste bronnen van elektriciteitsproductie bij de uitbouw van een eigen meer energie-onafhankelijk en duurzaam Vlaanderen. VWEA apprecieert het dat de Vlaamse regering doelbewust en positief inzet op windenergie in het kader van de energie-omslag en kijkt uit naar het Windplan 2020. Uit het meest recente onderzoek[1] van het Vlaams Energieagentschap blijkt dat het draagvlak voor windenergie in Vlaanderen ook zeer ruim is. Daarom is het cruciaal dat lokale besturen dit mee uitdragen.

Correcte informatie voor omwonenden windenergieprojecten

“Uit eerder onderzoek[2] blijkt dat informatie de hoeksteen voor een lokaal draagvlak van windenergieprojecten is”, aldus VWEA directeur Bart Bode. “Omwonenden hebben vooral nood aan correcte informatie over het project in hun buurt.” De VWEA leden leveren hier heel veel inspanningen rond.

Naast informatie is er ook de vraag tot participatie. De VWEA leden besteden op vandaag reeds bijzonder veel zorg aan informatie en bieden ook met succes verschillende formules van participatie aan. In de toekomst geven zij hier verder prioriteit aan om zo bij te dragen tot het lokaal draagvlak.

Meer steun van lokale besturen voor beslist Vlaams windenergiebeleid

Naast de eigen inspanningen om de omwonenden te informeren, roept VWEA beleidsverantwoordelijken op alle niveaus, en in het bijzonder lokale mandatarissen, op om het Vlaams beleid inzake windenergie mee te vertalen in de versterking van een lokaal draagvlak.

Uit een bevraging van VWEA bij haar leden bleek dat in de periode 2010 tot medio 2015, lokale besturen het vaakst beroepsprocedures opstarten tegen afgeleverde bouwvergunningen. De sector rekent in de toekomst op een correcte en verantwoordelijke houding van lokale besturen om hun burgers op objectieve wijze te informeren over het Vlaams windbeleid en zo het lokaal draagvlak maximaal te versterken. “We waarderen enorm dat de Vlaamse regering voluit inzet op windenergie. Daarom is het belangrijk dat die positieve ingesteldheid ook op lokaal niveau uitgedragen wordt,” zegt Bart Bode.De Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), de federatie van elektrotechnische ondernemers (Fedelec) en de federatie van installateurs van centrale verwarming en sanitair (ICS) slaan de handen in elkaar. De drie organisaties starten een structurele samenwerking voor een duurzaam Vlaams en Belgisch energiebeleid dat optimaal inzet op PV en warmtepompen.

De drie organisaties zullen samen standpunten, visies en dossiers uitwerken en de PV en warmtepompsector vertegenwoordigen. Ze zullen ook gezamenlijke activiteiten organiseren. Concreet ondertekenden de drie organisaties een samenwerkingsovereenkomst, die toelaat een nieuwe beleidsmedewerker aan te werven bij ODE in functie van de samenwerking. Op 19 september startte Jozefien Vanbecelaere als nieuwe beleidsmedewerker PV en warmtepompen. Jozefien bouwde ruime ervaring op met het coördineren van een beroepsfederatie bij “Friends of the Supergrid”.

Bram Claeys van ODE ziet de samenwerking als een belangrijke kans: “PV en warmtepompen zijn prachtige complementaire technologieën met een groot potentieel in Vlaanderen. Door de samenwerking kunnen we het economisch en energiebelang van deze sector efficiënter verdedigen en zo hun potentieel in realiteit omzetten.” Om de Vlaamse 2020 hernieuwbare energiedoelstellingen te halen zullen we beide technologieën keihard nodig hebben.

Kris Van Dingenen van Fedelec vult aan: “De samenwerking realiseert een meer gecoördineerde aanpak. De verhoging van efficiëntie zal niet alleen resulteren in een betere verdediging van de sector, maar ook in een meer kwalitatieve service voor de installateurs. De leden-installateurs worden betrokken via het “Sectorcomité FotovoltaIsche installaties” en het “Sectorcomité Warmtepompen”.

“Deze samenwerking is inderdaad een belangrijke en logische stap in de verdere uitbouw en ontwikkeling van een federatie van speciale technieken. De zinvolheid bestaat enerzijds uit de meerwaarde die kan gerealiseerd worden voor de leden van de verschillende organisaties afzonderlijk en anderzijds uit de strategische positionering die zo kan ingenomen worden binnen het Vlaams hernieuwbaar energielandschap.” besluit Jan Lhoëst.

Minister van Energie Bart Tommelein reikte op donderdag 20 oktober de eerste editie van de Joule Prijs voor Duurzame Energie uit aan Jef Colruyt, voor Colruyt Groep. ODE Vlaanderen erkent met deze prijs een individu, organisatie of bedrijf die het verschil maakt voor duurzame hernieuwbare energie in Vlaanderen.

Hernieuwbare energie staat wereldwijd op een kantelpunt. Investeringskosten dalen en het aantal projecten neemt pijlsnel toe, maar tegelijk doet hernieuwbare energie het bestaand systeem kraken in zijn voegen. Bram Claeys, Algemeen Directeur van ODE: “Individuele inspanningen van burgers, bedrijven of organisaties zullen beslissen of hernieuwbare energie doorstoot en domineert, dan wel of hernieuwbare energie gewoon een plaatsje inneemt naast fossiele en nucleaire energie.”

De Joule jury over haar keuze voor Colruyt als winnaar van de eerste editie: “Voor Jef Colruyt en de Colruyt Groep is aandacht voor duurzaamheid en hernieuwbare energie een tweede natuur. Ze tonen in hun hele bedrijfsproces dat dit kan in alle sectoren, zelfs in de retail. Colruyt is een positieve trendsetter en verlegt zo grenzen voor de hele Vlaamse bedrijfswereld.”

Bij deze eerste editie van de Joule prijs blikt ODE ook terug naar de beginjaren. De indrukwekkende inspanningen door Vlaamse hernieuwbare energie pioniers verdient de erkenning van alle bedrijven die vandaag actief zijn in de hernieuwbare energie sector. Een tweede ODE prijs voor Pioniers van Duurzame Energie gaat dan ook naar Reinilde Willems, weduwe van stichtend lid Jan Daneels en drijvende kracht van ODE, in naam van alle pioniers uit de beginjaren van de Vlaamse duurzame energie.

Bart Tommelein, Vlaams Minister van Energie: “Al 20 jaar lang verricht ODE Vlaanderen pionierswerk rond duurzame initiatieven. Vandaag blikken we terug op de voorbije 20 jaar maar kijken we vooral ook naar de toekomst. We staan immers voor een transitie waarin ons oude energiesysteem aan vervanging toe is door een systeem op basis van hernieuwbare energie. We laten het verleden achter ons en gaan met nieuwe energie de toekomst tegemoet.”

De prijsuitreiking is de afsluiter van de viering van 20 jaar ODE. In het Vlaams parlement verzamelt ODE de Vlaamse en Belgische energiewereld om te ontdekken hoe ver de realiteit vandaag ODE’s voorspelling uit 1996 over de evolutie van hernieuwbare energie in Vlaanderen overtreft - vooral om zo met een helder hoofd de toekomst tegemoet te stappen.

Aanpassing energieheffing

dinsdag, 19 juli 2016 13:59

“Aanpassing van de energieheffing legt de focus op warmtepompen als duurzaam alternatief voor elektrische verwarming”

De verlaging van de energieheffing voor wie 20-25 MWh elektriciteit per jaar verbruikt is positief nieuws voor wie elektrisch verwarmt.   Het WarmtepompPlatform van ODE bevestigt dat voor wie nog een elektrische verwarming in huis heeft het absoluut aangeraden is om een investering in een warmtepomp te overwegen. Elektrische verwarming is een zeer inefficiënt gebruik van de hoogwaardige energievorm die elektriciteit is.   

Warmtepompen zijn het uitgelezen alternatief, want veel efficiënter en duurzamer omdat ze het grootste deel van de warmte uit de ondergrond of omgevingslucht halen en ze bieden een oplossing bij nieuwbouw, renovatie en vervangingsmarkt.  Voor het WarmtepompPlatform verdienen dan ook alle warmtepompen een bonus in het energiebeleid.  Om deze investering maximaal te laten renderen, benadrukt het WarmtepompPlatform wel dat mensen die een warmtepomp overwegen, kwalitatief hoogstaande toestellen gebruiken (het Europees energielabel maakt het mogelijk om warmtepompen te vergelijken, ook met andere types verwarmingssystemen) en een beroep doen op deskundige bedrijven (Vanaf 1/7/2017 moeten alle warmtepompinstallateurs over een RESCERT kwaliteitscertificaat beschikken).

Verdere info in de nationale pers:

·         http://www.standaard.be/cnt/dmf20160527_02310314

·         http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160718_02389366

·         http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/journaal/2.45629 ;  kijk op minuut 12:22 (tot 13:19)

 

 

PERSBERICHT WPP

"Het Warmtepompplatform WPP is blij te zien dat de warmtepomptechnologie in de vernieuwde ecologiepremie erkend wordt als een relevante bijdrage in het milieu- en energieverhaal en dat warmtepompen expliciet onder de noemer hernieuwbare energie staan - daar horen ze thuis.  Natuurlijke koudemiddelen, aansluiting op warmtenetten of hergebruik van restwarmte zijn technieken waarbij warmtepompen een cruciale rol kunnen spelen, en geothermie als warmtebron komt expliciet in aanmerking voor steun.  

WPP is voorstander van een uitbreiding van deze lijst naar de warmtepomptechnologie op zich: elke toepassing waarin een warmtepomp aantoonbaar laagwaardige (en dus onbruikbare) rest- of omgevingswarmte opwaardeert tot een bruikbaar temperatuurniveau verdient ondersteuning.  Het vermijdt immers het gebruik van fossiele brandstoffen en kan, indien elektrisch aangedreven, potentieel het gebruik van groene elektriciteit bevorderen."

Website van de ecologiepremie

Pagina 1 van 6