Ode
ODE bezorgd over hervormingsplannen minister Turtelboom.

ODE bezorgd over hervormingsplannen minister Turtelboom.

29 oktober 2014

De zoveelste hervorming in een markt die stabiliteit nodig heeft.

In haar beleidsnota ‘energie’ kondigt Vlaams energieminister Turtelboom een grondige hervorming van het steunmechanisme voor groene stroom aan. ODE, de sectorfederatie van hernieuwbare energiebedrijven, wijst er op dat er pas in juli 2012 een grondige hervorming van het systeem heeft plaatsgevonden en pleitte er vooraf reeds voor om het nieuwe systeem eerst op zijn merites te beoordelen alvorens een nieuwe, zoveelste hervorming op de sector los te laten. Het telkens opnieuw wijzigen van de productievoorwaarden ondermijnt immers het vertrouwen van de investeerders, zowel bij de sector als bij de financiële instellingen.

ODE wijst de afzonderlijke voorstellen die de minister in haar beleidsnota formuleert niet bij voorbaat af. De wijze waarop deze worden vorm gegeven  zal mede bepalen of  de voorstellen hun doel bereiken. Daarom pleit ODE voor een grondig overleg met de sector, zodat o.m. onnodige onrust kan voorkomen worden.

Zo pleit de minister voor een systeem voor investeringssteun in plaats van productiesteun. ODE is van oordeel dat dit een mogelijke piste is voor nieuwe installaties. Investeringssteun dient afgetoetst te worden aan de Europese regelgeving. Een optie is het  differentiëren van steunmechanismen naar investeringssteun voor kapitaal-gedreven technologieën (zon en wind) en blijvende exploitatiesteun voor exploitatie-gedreven technologieën (biomassa, biogas, WKK). Investeringssteun houdt immers ook het risico in dat de investering wordt vernietigd wanneer installaties onrendabel worden door een sterke toename van de brandstofprijzen. In dat geval zou investeringssteun een veel duurdere optie zijn dan productiesteun, wat zeker moet worden vermeden.

Minister Turtelboom wenst ook groene stroomcertificaten in te trekken bij negatieve marktprijzen. Vooraleer dergelijke maatregelen worden genomen, moet zeer grondig onderzocht worden naar de oorzaak van de negatieve marktprijzen. Op momenten van piekproductie worden de prijzen op de elektriciteitsmarkt mee bepaald door productieoverschotten van diverse oorsprong uit de buurlanden. De Vlaamse groene stroomproducenten hiervoor laten boeten door het ontzeggen van groene stroomcertificaten aan bestaande hernieuwbare energie-installaties gaat in tegen gemaakte afspraken en is voor ODE totaal onaanvaardbaar. Het basisprincipe, waarbij de investeerder op het moment van de investering een duidelijk kader krijgt aangereikt, moet worden gerespecteerd. Eenzijdige wijzigingen van de spelregels achteraf zijn hierbij dodelijk voor het investeringsklimaat.

Voor nieuwe te bouwen installaties wil ODE constructief meedenken naar oplossingen voor de problematiek van tijdelijke negatieve elektriciteitsprijzen op de energiemarkt, bijvoorbeeld door een maximaal ondersteuningsvolume te bepalen.